Boşluğun Palimpsesti: Yeniden Yapılanma

(for English and Polish scroll down)

Boşluğun Palimpsesti*: Yeniden Yapılanma

“Uzaya gönderilmiş boş bavulda bir sesim.”
Bahar Nihal Ersözlü

“Boşluğun Palimpsesti: Yeniden Yapılanma”, Josef Štefan Kubín’in peri masalı “Vela” dan ilham alan, alana özgü performans formunda bir hikâyedir. Hikâyenin anlatısı insan doğasının kültürel klişelerini ve arketiplerini, kadınlığını ve erkekliğini, kimliğini, tabularını, ihlâlini, özgürlük ihtiyacını ve acımasızlığını inceler. Şeytani öğelerle dolu Slav halk hikâyesi formunda sunulan doğum ve ölümün belirli olay ve fantezilerinin döngüsel doğası, insanoğlunun modern kimlik ve sorumluluğu üzerine yansımasının başlangıç noktasıdır. Bunun tam aksine ve kıyasen, Avrupa’nın kitlesel medya tarafından programlanan, saptırılan ve gerçek dışı bırakılan mevcut jeopolitik tabiatı üzerindeki yansımayı ilham alır.

Performans, Studio Matejka oyuncuları, Polonya-Çek grubu Pejzaże Pogranicza (sınır bölgesi manzaraları) ve İzmir merkezli kolektif budalasultan’ın ortak yapımı. Farklı kültürler, sosyal altyapılar ve sanat alanlarından sanatçılar yıkıntılardan yeniden diriltilen tarihi bir kalede ortaya koydukları ortak çalışmanın sonuçlarını sergileyecekler. II. Dünya Savaşı sonrası kısmen tahrip edilen ve yerinden edilmiş kişilerin şu anda geçici olarak yaşadığı bu mekân, 19. yüzyıl Avusturya ileri gelenlerinin eski ikâmet yeri. Burayı terk etmelerinin ardından, tarihin dilsiz şahidi Gorzanów Kalesi tahrip olmaya başladı.

Kökünden sökme, yeniden yerleşme, savaş, yabancılık ve aşinalık ve bir kişinin kimliğini ve evini araştırmak gibi konular, Türkiye, Polonya ve Çek’ten sanatçıların ortak araştırma ve kreatif çalışmalarına ilham verecek.

Eser, çağdaş Türk şairi Bahar Nihal Ersözlü’ye ait metinleri içeriyor.

* Palimpsest: Yeniden yazılmış parşomen.

Etkinlikler
25 Temmuz 2017, 20.00, Pejzaże Pogranicza: Konserde Polonya, Çek ve Türkiye’den müzisyenler eşlik etmiştir.
29−30 Temmuz 2017, 19:30 Boşluğun Palimpsesti: Yeniden Yapılanma performansları gerçekleşti.
Gorzanów Kalesi, Podzamcze Caddesi 8, 57-521 Gorzanów

Topluluk
Yönetmen: Matej Matejka

Studio Matejka: Gabriel Almagro, Agnieszka Ćwieląg, Natalia Drozd, Aleksandra Kugacz, Mertcan Semerci
Pejzaże Pogranicza kolektif: Ewa Żurakowska, Łukasz Sabat, Marek Macek, Dagmara Przewlocka, Aleksandra Nowakowska
Budalasultan: Şafak Ersözlü, Metehan Kayan, Sarp Keskiner, Serenay Oğuz, Umut Sevgül

Kurgu: Anka Chylińska, Beata Fertała-Harlender, Ewa Kutylak
Görsel: Michał Krygier
Set tasarımı: Iwona Banzarewicz
Kostüm: Iwona Banzarewicz, Kamila Zaremba
Işık: Maciej Mądry
Fotoğraf: Marcin Trzpiot
Grafik tasarım: Marcin Rosiński
Teknik Destek: Piotr Sochacki

Konsept ve Sanatsal Koordinasyon: Agnieszka Ćwieląg, Ewa Żurakowska, Şafak Ersözlü
Lojistik koordinasyon ve info: Ewelina Sochacka, tel. +48 696 392 972

Proje, Stiftung Mercator (Essen) tarafından finanse edilen ve bir Avrupa Kültür Vakfı (Amsterdam), MitOst (Berlin), Anadolu Kültür (Istanbul) girişimi olan Tandem – Cultural Managers Exchange Turkey−EU programının bir parçasıdır.

Proje aynı zamanda, Kłodzko ve Gorzanów Kalesi Vakfı Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

Organizatörler:
Studio Matejka
budalasultan
Fundacja Pałac Gorzanów
Kolektyw Pejzaże Pogranicza

***

Palimpsests of Space: Reconstruction

“I am a voice in an empty suitcase forwarded into space”
Bahar Nihal Ersözlü

“Palimpsests of Space: Reconstruction” is a story in the form of a site-specific performance, inspired by Josef Štefan Kubín’s fairytale “Vela”. Its narrative explores cultural stereotypes and archetypes, femininity and masculinity, identity, taboo, transgression, a need for freedom, and the cruelty of human nature. The cyclic nature of certain events and phantasms of birth and death, presented in the form of a Slavic folk tale suffused with demonic elements, are the jumping-off point for reflecting on the contemporary identity and responsibility of human beings. By contrast and analogy, they inspire reflection on Europe’s present geopolitical landscape that is programmed, distorted and made unreal by the mass media.

The performance is a co-production of Studio Matejka performers, Polish-Czech group Pejzaże Pogranicza (Borderland Landscapes) and the Izmir-based collective budalasultan. The artists, who come from different cultures, social backgrounds and fields of art, will present the results of their joint work in a historic castle, that is now being resurrected from ruins. This location is a splendid former seat of Austrian 19th-century magnates that after World War II was partly destroyed and temporarily inhabited by displaced persons. After they left, Gorzanów Castle, a mute witness to history, started to fall into ruin.

The themes of uprooting, resettlement and war, strangeness and familiarity and the search for one’s identity and home will inspire the joint research and creative work of artists from Turkey, Poland and the Czech Republic.

The piece includes texts by contemporary Turkish poet Bahar Nihal Ersözlü.

Events
25 July 2017, 8pm, Pejzaże Pogranicza: concert featuring musicians from Poland, the Czech Republic and Turkey
29−30 July 2017, 7:30pm: performances of Palimpsests of Space: Reconstruction
Gorzanów Castle, Podzamcze Street 8, 57-521 Gorzanów

Ensemble:

Director: Matej Matejka
Studio Matejka: Gabriel Almagro, Agnieszka Ćwieląg, Natalia Drozd, Aleksandra Kugacz, Mertcan Semerci

Pejzaże Pogranicza collective: Ewa Żurakowska, Łukasz Sabat, Marek Macek, Dagmara Przewlocka

Budalasultan: Şafak Ersözlü, Metehan Kayan, Sarp Keskiner, Serenay Oğuz, Umut Sevgül

Installations: Anka Chylińska, Beata Fertała-Harlender, Ewa Kutylak
Visualisation: Michał Krygier
Set design: Iwona Banzarewicz
Costumes: Iwona Banzarewicz, Kamila Zaremba
Lighting: Maciej Mądry
Photography: Marcin Trzpiot
Graphic design: Marcin Rosiński
Technical support: Piotr Sochacki

Concept and artistic coordination: Agnieszka Ćwieląg, Ewa Żurakowska, Şafak Ersözlü
Logistic coordination and information: Ewelina Sochacka, tel. +48 696 392 972

The project is part of the programme Tandem – Cultural Managers Exchange Turkey−EU, an initiative of the European Cultural Foundation (Amsterdam), MitOst (Berlin), Anadolu Kültür (Istanbul), funded by Stiftung Mercator (Essen).
The project is also supported by the District Office in Kłodzko and Gorzanów Castle Foundation.

Organizers:
Studio Matejka
budalasultan
Fundacja Pałac Gorzanów
Kolektyw Pejzaże Pogranicza

***

Palimpsesty przestrzeni. Rekonstrukcja

“Jestem głosem w pustej walizce wysłanej w przestrzeń”
Bahar Nihal Ersözlü

Projekt „Palimpsesty przestrzeni. Rekonstrukcja” to opowieść, w formie spektaklu site-specific, inspirowana baśnią „Vela” Josefa Štefana Kubína. Narracja dotyka stereotypów i archetypów kulturowych, kobiecości i męskości, tożsamości, tabu, transgresji, potrzeby wolności oraz okrutnej natury człowieka. Cykliczność pewnych zdarzeń oraz fantazmatów narodzin i śmierci, przedstawionych w pełnej demonicznych pierwiastków, charakterystycznej dla słowiańskiej baśni ludowej formie, stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat współczesnej tożsamości i odpowiedzialności człowieka. Poprzez kontrast i analogie inspiruje do refleksji nad obecnym obrazem sytuacji geopolitycznej Europy: odrealnianym, zniekształcanym i programowanym przez środki masowego przekazu.

Spektakl jest koprodukcją artystów Studia Matejka, polsko-czeskiej grupy Pejzaże Pogranicza oraz kolektywu budalasultan z Izmiru.
Twórcy, reprezentujący odmienne kultury i konteksty społeczne, a także różne dyscypliny artystyczne, efekty wspólnej pracy zaprezentują w przestrzeniach zabytkowego, podnoszącego się z ruin pałacu. Ta pełna splendoru siedziba austriackich magnatów w XIX wieku po wojnie uległa destrukcji zamieszkana „tylko na jakiś czas” przez doświadczonych konfliktem przesiedleńców. Pałac w Gorzanowie, ostatecznie opustoszały, niczym niemy świadek historii niszczał, ulegając stopniowej dewastacji.

Wykorzenienie, przesiedlenia i wojna, obcość i rodzimość, poszukiwania własnej tożsamości oraz domu staną się inspiracją do wspólnego poszukiwania i twórczej pracy artystów z Turcji, Polski i Czech.

W spektaklu wykorzystano teksty współczesnej tureckiej poetki Bahar Nihal Ersözlü.

Wydarzenia:
25.07.2017 r., godz. 20.00 Pejzaże Pogranicza – koncert z udziałem muzyków z Polski, Czech i Turcji
29-30.07.2017 r., godz.19.30 prezentacje spektaklu Palimpsesty przestrzeni. Rekonstrukcja
Pałac w Gorzanowie, ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów

Zespół:
Reżyser: Matej Matejka
Studio Matejka: Gabriel Almagro, Agnieszka Ćwieląg, Natalia Drozd, Aleksandra Kugacz, Mertcan Semerci

Kolektyw Pejzaże Pogranicza: Ewa Żurakowska, Łukasz Sabat, Marek Macek, Dagmara Przewlocka

Budalasultan: Şafak Ersözlü, Metehan Kayan, Sarp Keskiner, Serenay Oğuz, Umut Sevgül

Instalacje: Anka Chylińska, Beata Fertała-Harlender, Ewa Kutylak
Wizualizacje: Michał Krygier
Scenografia: Iwona Banzarewicz
Kostiumy: Iwona Banzarewicz, Kamila Zaremba
Oświetlenie: Maciej Mądry
Fotografia: Marcin Trzpiot
Projekt graficzny: Marcin Rosiński
Wsparcie techniczne: Piotr Sochacki

Idea i koordynacja artystyczna: Agnieszka Ćwieląg, Ewa Żurakowska, Şafak Ersözlü

Koordynacja logistyczna oraz informacja: Ewelina Sochacka tel. +48 696 392 972

Projekt realizowany jest w ramach programu „TANDEM TURKEY-EU – Wymiana menadżerów kultury Turcja – Unia Europejska” – inicjatywy Europejskiej Fundacji Kultury (Amsterdam), MitOst (Berlin), Anadolu Kültür (Stambuł) przy finansowym wsparciu Fundacji Mercator (Essen).
Projekt uzyskał ponadto wsparcie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Fundacji Pałac Gorzanów.

Organizatorzy:
Studio Matejka
budalasultan
Fundacja Pałac Gorzanów
Kolektyw Pejzaże Pogranicza